Természetes támogatás a léleknek
Maradt kérdése? Telefonon rendelne? +36 20/432-0222 (H-P: 9:00-15:00) ugyfelszolgalat@mannacsepp.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

ADVENTI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A mannacsepp.hu oldalt üzemeltető Easycomplex Kft. nyereményjáték játékszabályzata.

Szervező: Az Easycomplex Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.)

(a továbbiakban: „Szervező”)

A játék helye: Manna csepp Facebook oldal:

https://www.facebook.com/mannacsepp.hu

 1. A játékban kizárólag a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyar lakóhellyel rendelkező*, 16. életévüket betöltött* természetes személyek* (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
 2. A játékban nem vehetnek részt: a. a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a nyereményjátékból (továbbiakban: Játékból) a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-al jelölt feltételek) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik.
 3. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.
 4. Jelen Játékszabályzatban, a továbbiakban a Játékos megnevezés alatt – amennyiben az a 18. életévét nem töltötte be – a szülő, vagy törvényes képviselő is értendő.
 5. Egy Játékos kizárólag egy profillal jogosult a Játékban részt venni. A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált profillal vesz részt a Játékban, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben egy Játékos több profillal kísérel meg részt venni a Játékban, a Szervező valamennyi részvételi próbálkozását törli.
 6. A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.
 7. A játék során a felhasználók az Easycomplex Kft. által üzemeltetett Facebook oldalakra kihelyezett „Nyereményjáték” bejegyzés alatt feltett kérdésre hozzászólásban válaszoljanak a Játék időtartama alatt (Pályázat).

 7.1. Nyeremény(ek): A nyereményjáték leírásában feltüntetett nyeremények.

A változtatás jogát az Easycomplex Kft. fenntartja.

7.2. Játék menete: Az Easycomplex Kft. által üzemeltetett Facebook oldalakon a játék ideje alatt kikerült poszt alá várjuk a hozzászólásokat.

 1. A nyertesek sorsolásának időpontjai: Mindig az aktuális játékban jelzett időpontban.
 2. A sorsolás a Random comment picker Facebook (https://commentpicker.com/#login)nevű, az interneten elérhető alkalmazással történik, amely egy regisztráció nélkül használható program, ami nem ment el adatokat. A program nem befolyásolható, és a játékos nevét véletlenszerűen választja ki. A nyerteseket a Szervező a sorsolás után a válasza alatti kommentben és/vagy direkt Facebook üzenetben értesíti a nyeremény átadás módjának további körülményeivel, tennivalóival kapcsolatban, melyhez a Játékos hozzájárul.
 3. A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul, hogy a Szervező a sorsolást követően, a Facebook rajongói oldalán (www.facebook.com/amctvhu/) közzéteheti a Nyertes(ek) nevét, illetve Facebook direkt üzenetben értesíti a Nyertes(eke)t.

Amennyiben a Nyertes(eke)t az értesítést követő 24 órán belül nem sikerül elérni, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

 1. A Nyeremény átvételére a Nyertes (vagy Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követő maximum 30 napon belül kerül sor, a Nyertessel (vagy Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban. A Nyeremény a Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadják és végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes kifejezett, írásbeli engedélyével a Szervező Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

 Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel:

– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint annak lezárultáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az EU-s Adatvédelmi Rendelet (GPDR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

 

– tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező kizárólag jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.

– tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel

– a Játékos korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szervező részére a Pályázat tárgyát képező fénykép felhasználására, aki ezáltal jogosult azt szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért.

A pályázók általuk elküldött adatait a Szervező rendszerezve tárolja kizárólag ama célra, hogy nyertest sorsolhasson. A nyertesek sorsolása után a Szervező a beérkezett adatokat megsemmisíti.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.14. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.